Våre reisebetingelser

En nødvendig formalitet. Du må være innforstått med vilkårene før du melder deg på en tur.

Vilkårene er utformet i.h.t. og gjøres gjeldende for pakkereiser som faller inn under definisjonen i Lov om Pakkereiser av 15.06.2018, § 6 (“Pakkereiseloven”) og Barne- og Familie­departementets forskrifter til loven, (“Forskriftene”) og supplerer bestemmelsene i loven og forskriftene. Vilkårene regulerer forholdet mellom pakkereisearrangøren Norrøna Hvitserk Adventure INT AS (turer i utlandet) og Norrøna Hvitserk Adventure NOR AS (turer i Norge) heretter er begge kalt "NHA" og forbruker den «reisende» eller «du/deg». Ved motstrid mellom NHAs vilkår og Pakkereiseloven, skal NHAs vilkår ha forrang (med mindre Pakkereiseloven på det aktuelle området er ufravikelig).

Våre spesielle produksjonsforhold har ført til at vi må ha egne bestemmelser om størrelse av depositum, betalingstidspunkter, gebyrer og avbestilling mot vederlag i forhold til normalreglene i Alminnelige vilkår for Pakkereiser, se nedenstående.

I dette punktet følger informasjon om særlige risikoer og forhold som den reisende må være kjent og innforstått med, før du bestiller reise gjennom NHA. NHA ønsker imidlertid å klargjøre at vi på ingen måte forsøker å gå utenom Pakkereiseloven. Tvert imot, vil all vår aktivitet alltid skje innenfor den lovpålagte rammen i Pakkereiseloven og våre vilkår, noe som innebærer at NHA enten vil innhente kundens samtykke til vesentlige endringer eller kansellere (avlyse), gi prisavslag ved mangler, tilby alternative reisetjenester mv alt etter hva dine rettigheter og våre plikter etter Pakkereiseloven vil være. Dersom du ikke er komfortabel med de risikoene som er omtalt i punktene nedenfor, råder vi deg til å velge en annen type pakkereise med lavere risiko.

§ 2.1 Helsestatus 

Mange av turene våre er fysisk krevende. På ekspedisjonene sender vi ut et helseskjema ved påmelding som må fylles ut og signeres av lege for å attestere at du har tilstrekkelig god nok helse for å gjennomføre reisen. Utfylte skjema blir selvfølgelig behandlet konfidensielt og i henhold til gjeldende personvernlovgivning.

§ 2.2 Forhøyet reiserisiko 

NHA arrangerer spesialturer og tilrettelegger for individuelle reiser (pakkereiser). Den reisende må være innforstått med at våre turer (spesialturer, ekspedisjonsreiser, individuelle reiser mv) innebærer en større risiko sammenlignet med det man tradisjonelt anser som mer normale pakkereiser. Vår turproduksjon er basert på naturbaserte opplevelser og aktiviteter som stiller spesielle krav både til oss som arrangør og våre deltagere. Vi legger opp reiseruter hvor vi benytter lokale transportører, reiseledere og andre underleverandører samt bruker transportmidler hvis drift og regularitet til tider blir berørt av plutselige og uforutsigbare endringer. Videre vil våre destinasjoner også være mer utsatt for skiftende naturgitte forhold enn vanlige feriereisemål. Alt dette krever fleksibilitet i vårt produksjonsapparat. Disse forholdene fører imidlertid til at våre beskrivelser av reiseruter, turinnhold og tidsangivelser slik de framgår av vårt materiell, fra tid til annen må endres på kort varsel. Der vi har mulighet til det, vil slike endringer bli meddelt før avtaleinngåelse. Men der behovet for endringer inntrer etter bestilling, enten før eller etter avreise, vil vi i så stor grad som mulig finne innhold/aktiviteter/reisemål/transport som ligger så tett opp til det opprinnelige som mulig, og innenfor den samme prisrammen, jf. punkt 6-8 nedenfor.

§ 2.3 Farer og ulykker 

Vær oppmerksom på at våre reiser innebærer at det kan oppstå farer og ulykker. Du som kunde må være innforstått med at deltagelse gjøres på eget ansvar. Dette elementet er langt mer fremtredende på våre reiser enn på de fleste andre pakkereiser. Som eksempler - og ikke som en uttømmende opplisting - kan nevnes at fare for forfrysninger, skred, fall i bresprekker, utglidning, dehydrering, benbrudd mm kan oppstå. Våre turledere er erfarne for våre reisemål og deres anvisninger må følges. Dersom det likevel oppstår ulykker eller ubehag kan det ikke gjøres gjeldende ansvar overfor turleder eller overfor oss, utover det som måtte følge av lovpålagte regler i Pakkereiseloven og våre vilkår.

§ 2.4 Værrisiko

Våre reiser foregår ofte i et værutsatt område, og reisene kan være basert på en logistikk som er sårbar for dårlig vær, tekniske problemer eller rett og slett uhell. Det kan eksempelvis innebære at man ikke rekker planlagt hjemreise. Vi vil i så tilfelle forsøke å endre hjemreisetidspunktet på flybilletten, men vi kan ikke garantere at nye billetter vil bli utstedt uten kostnader for deg som deltager. Slike endringer vil alltid skje innenfor rammen av Pakkereiseloven, se særlig punktene 4-8 nedenfor. Sikkerheten for deltagerne på turene vil alltid være i avgjørende fokus for våre turledere og for oss. Dersom det oppstår uventede situasjoner grunnet værforhold, temperaturer, sykdom, politiske forhold mv. og dette etter turlederens vurdering av sikkerhet for alle deltagerne gjør det nødvendig å foreta endringer i reisen etter at den er startet, plikter du å følge det endrede opplegg. Merkostnader som følge av nye billetter, transportkostnader, kost og losji mm må du i så tilfelle dekke selv, innen rammen av Pakkereiseloven.

§ 2.5 Alder

Som hovedregel er vår nedre aldersgrense 16 år. Vi kan gjøre unntak ned til 14 år i spesielle tilfeller. Dersom du er under 18 år må du reise med en foresatt. Dersom personen under 18 år må avbryte turen, må foresatte følge med. Det er ingen aldersgrense for skreddersydde turer.

§ 2.6 Reisegarantifondet

NHA har stilt garanti overfor Reisegarantifondet, se blant annet punkt 4.5 nedenfor.

§ 2.7 Rettigheter i forbindelse med tekst og bildebruk

På noen av våre turer publiserer vi dagbøker på www.hvitserk.norrona.com og her nevnes deltagere med fornavn. NHA benytter også turbilder aktivt i sin markedskommunikasjon. Disse bildene kan bli brukt i ulike media. Dersom man ikke ønsker å være med på slike bilder, må turleder underrettes senest ved avreise.

§ 2.8 Instruksjoner og atferd på reisen

Du skal følge de instrukser, anvisninger og pålegg som turlederne gir på reisen. Du plikter under reisen å rette deg etter de regler og bestemmelser som er gitt av myndigheter, NHA eller NHAs representanter, herunder de ordensbestemmelser som måtte være gitt av det enkelte hotell, transportør e.l. Du må ikke opptre slik at det er til sjenanse for de medreisende. Dersom du grovt tilsidesetter ditt ansvar og dine plikter, kan du nektes å delta eller utelukkes fra resten av reisen, herunder pålegges å bære omkostningene ved hjemreisen selv og bli erstatningsansvarlig, Se ellers punkt 7.2 nedenfor for detaljer om dine plikter og sanksjoner ved overtredelser av disse.

§ 3.1 Avtalens inngåelse og betalingsvilkår

Bestilling:
Avtalen mellom partene anses inngått ved bekreftet bestilling. Påmelding/bestilling av reiser med NHA skal skje skriftlig eller elektronisk, og er bindende. Ved elektronisk bestilling for eksempel gjennom betalingskort, påser NHA at den reisende erkjenner at bestillingen medfører en forpliktelse til å betale, for eksempel «gå til betaling».

Betaling av depositum og restbeløp:
NHA kan kreve innbetaling av depositum ved bestilling eller før en avtalefestet forfallsdato. Depositumet skal betales på den måte som avtales og innen den frist som er satt. Er det avtalefestede beløpet ikke kommet på NHAs konto 2 dager etter forfall, kan NHA heve avalen med mindre kunden kan dokumentere at betaling er skjedd innen forfall. Beløpene for depositum fremgår for øvrig under punkt 3.2 nedenfor.

Restbeløpet forfaller 60 dager før avreise. Dersom NHA har betalingsforpliktelser ovenfor underleverandører som forfaller tidligere enn 60 dager før avreise, kan restbeløpet forfalle tidligere. Dersom reisen bestilles mindre enn 60 dager før avreise, skal reisen i sin helhet betales omgående og senest innen 3 dager. NHA skal kunne dokumentere en slik forpliktelse. Det må gis klare og tydelige opplysninger før bestilling om tidspunktet restbeløpet forfaller på. På ekspedisjoner/spesialturer vil faktura på reisens restbeløp ofte forfalle 100 dager før avreise.

Dersom slik informasjon ikke gis på en klar og tydelig måte ved bestilling, er kunden likevel ikke forpliktet av NHAs avvikende betalingsfrister. Betaling skal da ikke forfalle tidligere enn 35 dager.

§ 3.2 Hva som omfattes av avtalen

Avtalen omfatter pakkereisen slik den fremgår av bestilling og bekreftelse og reisebevis eller lignende dokument, samt eventuelle tilleggsytelser som inkluderes i pakkereisen ifølge avtale mellom partene. Forøvrig omfatter avtalen også NHAs eventuelle individuelle betingelser.

Videre er opplysninger NHA har gitt på sine nettsider, i kataloger, brosjyrer e.l. en del av avtalen med mindre de må antas å være uten betydning for kundens kjøp av den aktuelle pakkereise. Opplysningene regnes heller ikke som en del av avtalen dersom de er endret på en tydelig måte før avtaleinngåelsen. NHA skal i sin informasjon gjøre oppmerksom på muligheten for at opplysningene kan bli endret før avtale inngås.


§ 3.3 Reisens pris

a) Prisen

Den oppgitte pris for reisen skal omfatte alle avgifter, gebyrer og/eller skatter norske og/eller utenlandske myndigheter måtte legge på de tjenester avtalen omfatter. Skal turistskatt e.l. betales direkte på reisemålet skal det opplyses om at dette vil tilkomme.

Videre skal prisen inkludere eventuelle tillegg for de særønsker kunden måtte ha knyttet til sin bestilling eller andre ytelser NHA har samtykket lagt inn i pakkereisen.

Tillegg eller rabatter knyttet til reisen eller slike valgfrie tilleggsytelser eller spesifikasjoner, skal tydelig fremgå i NHAs prisoversikt/ prisspesifikasjon.

Prisen for eventuell avbestillingsbeskyttelse og/eller reiseforsikring kommer i tillegg til pakkereisens pris og omfattes ikke av bestemmelsene i dette punkt. Det samme gjelder for eventuell tilslutningsreise eller landarrangementer som ikke er en del av pakkereisen.

NHA tar forbehold om at den avtalte pakkereisepris kan justeres opp eller ned ved endringer i offentlige skatter og avgifter, og/eller transportpriser og/eller de aktuelle valutaer. NHA tar her altså forbehold om at eventuelle pris- og kostnadsjusteringer som skyldes endrede transportpriser (herunder brennstoffpriser/drivstoff), skatter eller avgifter. Kunden skal gis en begrunnelse for og en beregning av prisøkningen. NHA må i tilfelle også i betingelsene gi kunden tilsvarende rett til å kreve prisreduksjon dersom omstendighetene NHA forbeholder seg rett til å justere prisen opp etter, utvikler seg i kundens favør, jf. Pakkereiselovens § 19 jf. 20.

Varselet om prisøkning må være meddelt kunden senest 20 dager før avreise for at krav om prisøkning skal være gyldig. Kunden kan på sin side ikke påberope seg prisjustering i sin favør grunnet omstendigheter som inntrer senere enn 20 dager før avreise.

En prisøkning på mer enn 8% av den avtalte kjøpesum gir kunden rett til å gå fra avtalen uten kostnader for seg.

I varselet om prisøkning etter ovenstående bestemmelser, skal NHA sette en rimelig frist for kundens rett til å heve kjøpet uten kostnader for seg. Fristen kan ikke settes til kortere enn tre virkedager.

b) Depositum

NHA har fastsatt depositum den reisende skal betale. Der NHA dokumenterer at bestillingen medfører ytterligere økonomiske forpliktelser før reisen starter, f.eks. hoteller med krav til ikke refunderbar forskuddsbetaling eller spesielle landarrangement (utflukter, kurs etc.) som er en del av pakken, men hvor NHA ikke har krav på refusjon ved avbestilling av landarrangementet i kan depositumet økes med dette beløpet.

NHA opererer for tiden med følgende depositumsbeløp:

Reiser med totalsum over kr 15 000:

- Faktura for depositum, à kr 7500 for reiser med totalsum over kr 15000, utsendes av NHA etter mottatt påmelding og forfaller innen 10 dager. For reiser med totalbeløp under kr 15 000 er depositumet noe lavere.

§ 4.1 Avbestillingsbeskyttelse og reiseforsikring

NHA eller formidler opplyser deg/dere om adgangen til å tegne en egen avbestillingsbeskyttelse eller en avbestillingsforsikring fra et forsikringsselskap, sammen med selve pakkereisen, som sikrer deg rett til å kreve deg løst fra kontrakten ved plutselig og alvorlig sykdom hos seg selv eller noen i hans nærmeste familie, eller noen han reiser sammen med, eller andre uventede og alvorlige hendelser, se nærmere bestemmelser om dette i pkt 5.3. Avbestillingsbeskyttelse må tegnes senest samtidig med at reisen bestilles. Eventuell avbestillingen må skje skriftlig til ditt forsikringsselskap umiddelbart etter at man ble klar over at reisen ikke lar seg gjennomføre. Du er selv ansvarlig for å kontakte ditt forsikringsselskap. I den grad du har valgt ikke å tegne slik beskyttelse, gjelder våre vanlige avbestillingsregler i punkt 5.

NHA opplyser også deg om din adgang til å tegne reiseforsikring hos formidler eller arrangør, evt. hos et forsikringsselskap, dvs. forsikring for tap/skade på reisegods etc. og for dekning av legeutgifter og evt. hjemsendelse ved ulykke/sykdom. Kunden er opplyst om nødvendigheten av å medbringe Europeisk Helsetrygdkort dersom slik reiseforsikring ikke tegnes.

Dersom avtalen om kjøp inngås kort tid før avreise, skal informasjonen etter foregående ledd gis i den utstrekning det er praktisk mulig.

Er avbestillingsretten en integrert del av NHAs standard betingelser, plikter han å gjøre kunden tydelig oppmerksom på dette.

§ 4.2 Helseopplysninger og helseattest-/forsikring 

Kunden skal før avtalen inngås, informeres om eventuelle helsemessige formaliteter i forbindelse med reisen og oppholdet. Du er pliktig å ha tegnet en fullgod/fullverdi syke- og ulykkesforsikring som også skal dekke en eventuell hjemtransport. Bevis på en sådan reiseforsikring skal fremvises før avreise. 

På enkelte av våre ekspedisjoner krever vi utfylt helseskjema signert av lege. Du vil få tilsendt helseskjema etter påmelding for de aktuelle ekspedisjonene. Vi oppbevarer ditt helseskjema og makulerer det etter tur. For ekspedisjoner der helseattest er påkrevd har du selv ansvar for å returnere signert helseattest 3 uker etter at skjemaet er mottatt fra NHA. Ved påmelding tett opp til avreise etter avtale. Dersom du returnerer helseattesten på et senere tidspunkt enn påkrevet, og pga forhold ved denne ikke kan dra på turen, gjelder samme gebyrer og økonomiske belastninger som ved en avbestilling.

Noen av våre turer er fysisk, psykisk og teknisk krevende. Du plikter derfor å være i god fysisk og mental form og godt teknisk forberedt ved avreise. Kontakt NHA for krav til fysisk og mental form og teknisk kompetanse for din tur. Vi forbeholder oss retten til å avvise deltagere som ikke holder nødvendig fysisk standard, tekniske- og psykiske krav. En del av våre turer krever obligatoriske treningsøkter/samlinger med gruppen før avreise. Du plikter å delta på disse.

§ 4.3 Andre forhold

Avtalen skal bekrefte at NHA har stillet lovpliktig garanti til Reisegarantifondet eller tilsvarende ordning, samt gi opplysninger om hvordan fondet kan kontaktes.

Generelt om avbestilling

Eventuell avbestilling må skje skriftlig eller elektronisk. Avbestillingsdato regnes som den dato avbestillingen kommer NHA i hende. Dersom en avbestillingsfrist faller på en helligdag eller alminnelig fridag, må en eventuell avbestilling være innkommet på nærmeste vanlige virkedag før denne.

§ 5.1 Avbestilling ved ekstraordinære omstendigheter

Kunden har rett til å avbestille pakkereisen, og få refundert de innbetalte beløp for pakke­reisen, dersom det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette før pakkereisen skal ta til, konstateres uunngåelige eller ekstraordinære omstendigheter som krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme syk­dommer eller andre begivenheter som må likestilles med de nevnte og som vil påvirke gjennomføringen av pakkereisen eller transporten av kunden til reisemålet.

Retten til avbestilling skal også gjelde dersom begivenhetene inntrer på eller langs reiseruten, og de innebærer en reell risiko for kunden. Krav om refusjon av ytelser som ikke er en del av pakke­reisen må, dersom betaling for slike ytelser allerede er videreformidlet fra NHA til den aktuelle tjenesteleverandøren, rettes til den aktuelle tjenesteleverandøren på avtalerettslig grunnlag.

Retten til avbestilling etter dette punkt gjelder ikke dersom kunden kjente, eller burde kjenne til, omstendighetene da han inngikk avtalen om kjøpet av reisen.

§ 5.2 Avbestilling mot vederlag

Kunden har rett til å avbestille reisen mot å betale et rimelig administrasjonsgebyr avhengig av gjenværende antall dager igjen til avreisedøgnet starter, se nærmere nedenfor.

- Ved avbestilling av reisen mer enn 60 dager før avreise tapes depositum (dvs. at refusjon av det innbetalte beløp minus depositumets størrelse utbetales). På turer uten depositum vil du få 50% refundert frem til 30 dager før avreise. 

- Ved avbestilling mellom 59 og 30 dager før avreise tapes 50 prosent av reisens totalsum. Ved avbestilling mindre enn 30 dager før avreise tapes 100 prosent av reisens totalsum. 

- For ekspedisjoner  (tilsvarende eksemplene nevnt i § 3.2) gjelder følgende: Ved avbestilling mer enn 6 mnd. før avreise tapes depositum (dvs at refusjon av det innbetalte beløp minus depositumets størrelse utbetales). Ved avbestilling mindre enn 6 mnd. før avreise tapes 100 prosent av reisens totalsum. På enkelte av disse ekspedisjonene og spesialreisene kan det krav om deltagelse på en obligatorisk treningssamling. Dette gjelder turer av en slik art at vi må sikre oss at våre kunder er fysisk og psykisk skikket til å delta. Dette av hensyn til den enkelte deltager selv, medreisende og våre egne ansatte. Kravene og forutsetningene vi mener er nødvendige for å delta på den aktuelle turen, er beskrevet på våre nettsider. Dersom deltageren på treningssamlingen ikke viser seg skikket til å delta på ekspedisjonen, vil deltageren kunne bli nektet deltagelse på tur av NHA (se del B). I et slikt tilfelle vil deltageren kunne tape et beløp begrenset oppad til turens depositum. Deltagere på ekspedisjoner, som av ulike årsaker ikke deltar på selve turen, vil også kunne belastes økonomisk for kostnader forbundet med deltagelsen på den obligatoriske treningssamlingen.

- Ved avbestilling mindre enn 30 dager til avreisedøgnet starter, herunder utelatt fremmøte ved avgang: Ingen refusjon (dvs det innbetalte beløp inkludert depositumet tapes i sin helhet).

Flyselskapene kan i noen tilfeller beregne et gebyr for slik refusjon. Dersom NHA krever tilbake skattene og avgiftene på vegne av kunden, kan det i tillegg beregnes et rimelig gebyr for dette. De samlede gebyrene skal uansett ikke overstige gebyret for navneendring i billetten.

Når reisens særegne og dokumenterbare karakter gjør det rimelig, eksempelvis der NHAs rett til refusjon fra sine underleverandører er begrenset, kan NHA sette avvikende betingelser fra ovenstående refusjonsregler.

Kundens avbestillingsrett kan uansett ikke begrenses i større grad enn NHAs rett ovenfor sine underleverandører.

De individuelle refusjonsreglene må være lett forståelige og må gis på en klar og tydelig måte før bestilling. Dersom slik informasjon ikke gis på en klar og tydelig måte ved bestilling og NHA ikke kan sannsynliggjøre at slik informasjon er gitt før bestilling, er kunden likevel ikke forpliktet av NHAs avvikende regler. Avbestilling følger da de ovenstående refusjonsreglene.

Dersom kundens bestilling omfatter flere, og den avtalte totalpris bygger på rabatter eller avslag knyttet opp til deltagerantallet, vil grunnlaget for slike rabatter eller avslag kunne falle bort dersom noen av reisefølget avbestiller. Ved slik partiell avbestilling, skal NHA refundere den forholdsmessige andelen av den avtalte/betalte prisen til de som avbestiller, og kreve inn eventuell merpris som følge av bortfall av rabatter knyttet til gruppens størrelse, fra de gjenværende deltagerne.

§ 5.3 Ved plutselig og alvorlig sykdom eller ulykkeshendelse – frivillig avbestillingsbeskyttelse

Har kunden tegnet avbestillingsbeskyttelse/forsikring, eller er tilsvarende regler gjort til en del av NHAs standard betingelser, har kunden rett til å kreve seg løst fra avtalen dersom han kan dokumentere at vilkårene for slik avbestilling er oppfylt. Han plikter å underrette NHA om avbestillingen så snart som mulig etter at han er kjent med de omstendigheter som gir rett til avbestillingen etter dette punkt.

Avbestillingsbeskyttelsen skal minst gi rett til avbestilling dersom kunden selv, ektefelle, registrert partner, samboer, barn, foreldre, svigerforeldre eller søsken, blir rammet av plutselig og alvorlig sykdom, ulykkesskade eller død. Det samme gjelder hvis slike omstendigheter rammer en som han reiser sammen med, og det ville være urimelig å kreve at kunden da gjennomfører reisen uten at vedkommende er med. Likestilt med plutselig og alvorlig sykdom er plutselige og alvorlige hendelser som rammer kunden eller hans reisefølge, jfr. foranstående, og som medfører at det ikke er rimelig å kreve at kunden gjennomfører reisen. Slike hendelser kan være brann- eller vannskade på faste eiendom, e.l.

Retten etter foregående punkter forutsetter at den reisende selv ikke kjente til, eller burde kjenne til, de omstendigheter som fører til at reisen ikke kan benyttes, eller at han selv ikke har ansvaret for slike omstendigheter.

Kunden plikter å gi formidler eller arrangør beskjed om avbestilling så snart som mulig etter at han er kjent med de forhold som berettiger avbestillingen etter dette punkt, samt å fremskaffe tilstrekkelig dokumentasjon for sykdommen fra lege, eller den hindrende omstendighet f.eks. ved attest fra politimyndighet eller forsikringsselskap.

Har kunden akseptert NHAs egen avbestillingsbeskyttelse, skal NHA ved avbestilling i.h.t. ovenstående bestemmelser, refundere det innbetalte beløp (med fradrag av prisen for avbestillingsbeskyttelsen) uten ugrunnet opphold så snart nødvendig dokumentasjon er frem­skaffet av kunden, eventuelt etter fradrag av et rimelig administrasjonsgebyr. Forutsetningen er også at gebyret fremgår av NHAs individuelle betingelser eller forsikringsdokumentet.

Hvis bestillingen omfatter flere reisende, og den samlede pris reflekterer rabatt eller avslag basert på det totale deltagerantallet, vil en avbestilling for en eller flere i følget kunne medføre at betingelsene for den avtalte pris ikke lenger er til stede. Dette skal ikke påføre de gjenværende deltagere en prisøkning, men dekkes av avbestillingsbeskyttelsen.

NHA har rett til å overføre de reisende til en annen innkvartering som passer bedre til den gjenværende gruppens størrelse og som ellers tilsvarer det opprinnelig bestilte husvære. Retten til slik flytting er betinget av at flyttingen ikke reduserer innholdet i den valgte pakkereise, eller gjør at de gitte opplysninger om pakkereisen eller avtalte tilleggsytelser ikke lenger kan oppfylles.

§ 5.4 Overdragelse av pakkereisen

Kunden har rett til å overdra reisen til en annen som oppfyller betingelsene for å delta i pakkereisen. Forutsetningen er at NHA eller formidleren gis melding om dette innen rimelig tid før pakkereisen starter, og at NHA og/eller underleverandører han benytter, ikke er bundet av regler som forbyr slik overdragelse. 

NHA kan i tilfelle overdragelse beregne seg et rimelig navneendringsgebyr. Den opprinnelige kunde og den nye reisende hefter solidarisk for både slikt gebyr og eventuelle restbeløp for reisen.

NHAs opplysningsplikt etter pakkereiseloven og disse vilkår, ansees normalt oppfylt overfor den nye kunde i den utstrekning opplysningsplikten er oppfylt overfor den som over­drar reisen. Dersom det er behov for å gi ytterligere informasjon, og dette er praktisk mulig, vil NHA likevel ha plikt til å gi de nødvendige opplysninger til den som reisen er overdratt til. 

§ 5.5 Endring av bestillingen

Endringer i bestillingen av en reise blir belastet med et gebyr: Den reisende kan forandre reisedag, reisemål, hotell o.l. mot et rimelig administrasjonsgebyr på minimum kr 1 000 per endring, dersom NHA har mulighet til å etterkomme de nye ønsker. Overstiger NHAs kostnader ved endringen gebyrets størrelse, kan endringen regnes som en avbestilling. NHA må da opplyse kunden om at reglene om avbestilling mot vederlag i pkt. 5.2. vil gjelde.

§ 5.6 Kansellering innen 24 timer

Dersom kansellering av en bestilling gjøres mindre enn 24 timer etter at bestillingen ble gjennomført, vil du få full refusjon av depositumet som ble betalt ved bestilling av reisen.

§ 6.1 For få påmeldte

Ved våre gruppereiser med norsk turleder kreves et minimum av deltakere for at reisen skal kunne gjennomføres. Minimum deltagerantall framkommer i turbeskrivelsen på nettsiden vår. Vi vil også kunne gjennomføre reisen med lokal, engelskspråklig turleder. Deltagerne vil da få tilbud om dette.

NHA kan kansellere den enkelte reise dersom det ikke blir solgt det antall plasser eller beleggsandel han i sine betingelser har satt som vilkår for å avvikle reisen. Fristen må ikke settes kortere enn:

• 20 dager før avreisedøgnet starter ved reiser som varer i mer enn 6 dager.
• 7 dager før pakkereisen begynner ved reiser som varer mellom 2 og 6 dager.
• 48 timer før pakkereisen begynner ved reiser som varer i mindre enn 2 dager.

Skriftlig varsel om slik kansellering må være kommet frem til kunden senest ved fristens utløp. NHA plikter å gi kunden beskjed om kansellering etter dette punkt så snart som mulig. Ved kansellering etter dette punkt skal alle av kunden innbetalte beløp refunderes så snart som mulig.

Tilbud om ny tur – dersom den reisende samtykker:
Dersom vi ikke oppnår et minimumsantall, kan vi likevel ofte gjennomføre reisen mot et mindre pristillegg. Skulle pristillegget overstige 8 prosent av reisens totalsum har den reisende rett til å avbestille reisen med full refusjon. I noen tilfeller vil dette også innebærer dette en prisreduksjon. Se også punkt 6.3 nedenfor.

§ 6.2 Hindring utenfor NHAs kontroll

NHA kan kansellere en reise uten erstatningsansvar, dersom pakkereisen ikke kan gjennomføres på grunn av uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter og den reisende underrettes om avlysningen uten ugrunnet opphold. Slike hindringer kan etter omstendighetene være krig, krigshandlinger, terror eller lignende farlige situasjoner varsler/trusler om dette fra myndigheter, terrorgrupper e.l., naturkatastrofer (herunder jordskjelv, vulkanutbrudd, massive regn-/snøbyger, orkan, tsunami, jordskred, snøskred), farlige smittsomme sykdommer (f eks epidemier, magevirus etc), streik eller myndighetsbeslutninger som hindrer reisen (f eks nedstenging av flyplass), eller andre begivenheter som må likestilles med de foran nevnte.

Kanselleres en reise før den starter pga hindringer utenfor NHAs kontroll, plikter han å refundere kunden alle innbetalte beløp umiddelbart. Alternativt skal kunden kostnadsfritt tilbys å delta i en annen pakkereise av tilsvarende eller høyere kvalitet dersom NHA kan tilby dette. Tilbys kunden en alternativ reise av lavere kvalitet enn avtalt, skal den reisende gis et passende prisavslag.

Etter de samme vilkår som nevnt i 1. ledd, vil ikke NHA ha erstatningsansvar dersom pakkereisen blir mangelfull eller må avbrytes som følge av at slike hindringer inntrer etter at pakkereisen er påbegynt. Dersom reisen forkortes ved at NHA eller kunden avbryter den pga. slike forhold, vil kunden likevel ha krav på et forholdsmessig prisavslag. NHA plikter i den grad det er mulig å eliminere eventuelle risiki eller ulemper for kunden. Må reisen avbrytes, plikter NHA å frakte kunden tilbake til det avtalte hjemkomststed uten kostnader og med minst mulig ulempe for kunden. Tidspunktet for hjemsendelse vil være avhengig av en vurdering av de faktiske forhold på stedet, herunder den reelle risiko og/eller de reelle ulempene et fortsatt opphold representerer. Norske myndigheters uttalelser skal vektlegges ved denne vurderingen.

Dersom NHA unnlater hjemsendelse eller utsetter denne unødvendig og kunden må besørge hjemreisen selv, er NHA ansvarlig for eventuelle merutgifter kunden pådrar seg som en følge av dette.

§ 6.3 NHAs rett til å endre reisens innhold eller betingelser etter avtaleinngåelse

NHA kan ikke endre avtalevilkårene eller reisens spesifikasjoner til ulempe for kunden etter avtaleinngåelse, med mindre det er tatt forbehold om å endre spesielt angitte ytelser/ spesifikasjoner, og dette uttrykkelig fremgår av den enkelte avtale, dvs. reisebevis eller annet avtaledokument.

NHA plikter å underrette kunden skriftlig så snart som mulig dersom han ønsker å endre betingelser eller innhold etter dette punkt.

NHA skal samtidig opplyse kunden om hans rett til å heve kjøpet av reisen dersom endringene medfører at reisen vil lide av vesentlige mangler for kunden etter endringen, eller å kreve prisavslag dersom reisen vil bli mangelfull. Har kunden ikke påberopt seg denne retten innen tre dager etter at melding om endringen er kommet frem, mister han retten til å heve kjøpet eller kreve prisavslag. Dersom spesielle omstendigheter fører til at fristen ikke kan overholdes, plikter kunden å gi beskjed så snart som mulig og innen rimelig tid.

§ 7.1 NHAs/formidlerens plikter

NHA skal avvikle reisen i samsvar med det som er avtalt med den reisende, jf. pkt 2. Gjør uforutsette omstendigheter det likevel nødvendig med endringer i reisen, skal NHA i rimelig utstrekning sørge for at den reisende blir utsatt for minst mulig ulempe.

NHA skal snarest mulig yte passende bistand til reisende i vanskeligheter. Bistanden skal gå ut på å gi passende opplysninger om helsetjenester, og der det er aktuelt bistå med å finne alternative reisetjenester. NHA kan kreve et rimelig gebyr for bistanden dersom vanskelighetene er forårsaket forsettlig eller uaktsomt av den reisende.

NHA/formidleren skal snarest mulig opplyse om forhold han forstår, eller bør forstå, har betydning for den reisende.

Påpeker den reisende mangler ved reisen, plikter NHA å gjøre det som innen rimelig­hetens grenser er mulig for å rette på mangelen så snart som mulig.

§ 7.2 Kundens plikter

Kunden plikter å sette seg inn i disse alminnelige vilkår eller de betingelser NHA har publisert på sine nettsider, i sin katalog eller på annen måte.

a) Betaling: Kunden plikter å betale det avtalte vederlag innen den frist som er fastsatt i vilkårene. Vesentlig betalingsmislighold gir NHA rett til å annullere bestillingen.

b) Informasjoner: Kunden plikter å gi formidler eller arrangør de relevante informasjoner som han forstår eller bør forstå har vesentlig betydning for gjennomføringen av pakkereisen. Den som bestiller for medreisende, plikter å gi korrekte og relevante opplysninger også i forhold til disse. NHA er ikke ansvarlig for problemer som oppstår som følge av at personalia eller spesielle behov for medreisende ikke er gitt på en korrekt måte. Den som bestiller en pakkereise på vegne av andre, plikter å forvisse seg om at den/de som skal delta i pakkereisen, kan følge det reglement NHA har satt, og at den aktuelle pakkereise er av slik art at den/de påmeldte kan delta i den uten belastninger for seg selv eller andre

c) Reklamasjoner: Den reisende plikter å gi NHA eller turleder beskjed uten ugrunnet opphold dersom han oppdager en mangel som vil gi ham rettigheter etter punktene 8.1 a) – e). Oppdages mangelen etter at pakkereisen har tatt til, må kunden så vidt mulig reklamere umiddelbart på stedet, blant annet for å muliggjøre avhjelp. Om feilen/mangelen ikke blir rettet og du ønsker å reklamere på reisen når du kommer hjem, må det senest skje fire uker etter at turen er avsluttet og sendes som en skriftlig, begrunnet klage til NHA.

d) Dokumenter etc: Den reisende plikter å ta med legitimasjon, eventuelle visa/helseattester, billetter, referansenummer og andre dokumenter som måtte være nødvendige for reisen. Den reisende plikter selv å fremskaffe slike dokumenter som måtte være nødvendige for den enkelte reise, og han plikter selv å tegne de forsikringer han måtte føle nødvendige. NHA har rett til å avvise en reisende dersom de nødvendige dokumenter ikke er medbragt.

e) Hensyn til medreisende etc: Kunden plikter videre å rette seg etter NHAs egne bestemmelser slik de er presentert ham før avtaleinngåelse, hotellers og andre delleverandørers ordensreglement, samt å rette seg etter transportørens og myndighetenes regler. Kunden skal videre rette seg etter de anvisninger NHA gir om fremmøtetid, fremmøtested etc. under reisen, samt de pålegg fraktfører eller transportansvarlig måtte gi i forbindelse med uforutsette hendelser under reisen.

Den enkelte deltager på reisen må ikke opptre slik at det er til sjenanse for de medreisende eller skaper sikkerhetsmessige eller praktiske problemer for NHA. NHA har rett til å avvise en reisende ved reisens start dersom den reisendes oppførsel eller tilstand gjør det åpenbart at han ikke kan oppfylle kravene i dette punkt.

f) Hjemreise etc:Den reisende plikter selv å holde seg orientert om eventuelle endringer i avreisetiden, ved å ta kontakt med NHA eller NHAs representant dersom den reisende har fjernet seg fra reiseselskapet eller på annen måte gjort seg/vært utilgjengelig de siste 24 timer før oppsatt avreise. Den reisende plikter ellers å følge NHAs oppfordringer til å lese NHAs e-post, SMS-meldinger, oppslag, besøke informasjonsskranke eller resepsjon så lenge dette ikke medfører unødig bry eller ulempe for den reisende.

g) Konsekvenser av mislighold: Grovt brudd på disse bestemmelser etter at forholdet er påtalt, gir NHA rett til å nekte vedkommende reisende videre deltagelse på reisen. NHA har da intet ansvar for ekstrautgifter i forbindelse med fremskutt/endret hjemreise. Den avviste reisende kan heller ikke fremme krav vedrørende den del av reisen som ikke blir benyttet.

Kunden kan gjøres erstatningsansvarlig for tap eller ekstrautgifter som påføres NHA ved grovt brudd på ovenstående bestemmelser. Kunden er ansvarlig for ødeleggelser og tap etc. etter vanlige erstatningsrettslige regler.

§ 8.1 Mangler før avreise

Kunden kan heve avtalen før pakkereisen tar til dersom det er klart at pakkereisen vil ha vesentlige mangler.

Det samme gjelder dersom avtalevilkårene endres og endringen er til vesentlig ulempe for kunden. Prisforhøyelse på mer enn 8 % skal alltid ansees som vesentlig ulempe. Kunden skal i tilfelle gi NHA beskjed om hevingen innen rimelig tid. Med mindre særlige grunner tilsier det, bør slik melding være gitt senest innen en uke etter melding om endringen ble mottatt, eller så snart som mulig dersom melding mottas kort tid før avreise.

Det tas imidlertid forbehold om endringer i programrekkefølgen og endringer i tog- og båtavganger, samt forhold som ligger utenfor vår kontroll. Der vi holdes ansvarlig for mangler ved reisen som må tilskrives flyselskapet, er aksept av våre reisevilkår også kundens fullmakt til oss for å fremme krav mot flyselskapet på hans vegne, der vi på forhånd har påtatt oss dette ansvaret skriftlig.

Kunden har da rett til full refusjon av samtlige innbetalte beløp samt eventuell erstatning etter reglene i Pakkereiselovens § 29.

Alternativt har han rett til å delta i en annen pakkereise av tilsvarende eller høyere kvalitet dersom NHA eller formidleren kan tilby dette. Dersom de foreslåtte alternative reisetjenestene fører til en pakkereise med lavere kvalitet enn avtalt, skal den reisende gis et passene prisavslag.

Kan NHA ikke tilby en slik erstatningsreise, kan kunden selv kjøpe en reise som tilsvarer den opprinnelige innenfor rimelighetens grenser, og holde NHA ansvarlig for eventuelle merkostnader ved dette kjøpet etter de vanlige, erstatningsrettslige regler. Er et slikt dekningskjøp vesentlig dyrere enn prisen for den opprinnelige reisen, kan erstatning normalt ikke påregnes.

Det tas forbehold om trykkfeil i vårt detaljprogram og prisliste, samt våre nettsider.

§ 8.2 Mangler etter avreise

Pakkereisen har en mangel ved manglende eller mangelfull levering av reisetjenestene som inngår i en pakkereise og dette ikke skyldes kunden eller forhold på hans side.

Kunden plikter å reklamere på mangler han oppdager uten ugrunnet opphold.

Reklamasjonsberettigede mangler etter avreise gir kunden disse rettighetene:

a) Avhjelp:

Kunden kan kreve at NHA avhjelper mangelen dersom dette kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe for ham. Avhjelpen må skje innen en rimelig frist fastsatt av kunden. Avhjelpes mangelen ikke innen fristen kan den reisende selv avhjelpe mangelen og kreve nødvendige utgifter refundert.

Avslår kunden retting som vil avhjelpe mangelen, eller unnlater han å reklamere til NHA eller NHAs representant der dette er mulig, slik at retting kan skje, mister han retten til ytterligere krav.

b) Alternative reisetjenester

Kunden kan kreve at NHA tilbyr en alternativ reisetjeneste dersom en vesentlig del av reisetjenestene ikke kan leveres etter pakkereiseavtalen. NHA skal om mulig tilby en alternativ reisetjeneste av tilsvarende eller høyere kvalitet uten tilleggskostnader. Dersom de foreslåtte alternative reisetjenestene fører til en pakkereise med lavere kvalitet enn avtalt, skal den reisende gis et passe prisavslag. Den reisende kan bare avvise tilbudet dersom de ikke er sammenlignbare med det som følger av pakkereiseavtalen, eller dersom prisavslaget er utilstrekkelig.

c) Prisavslag:

Dersom mangelen ikke blir avhjulpet, har kunden rett til et passende prisavslag for perioden pakkereisen har hatt en mangel.

d) Heving:

Har pakkereisen en mangel som i vesentlig grad påvirker gjennomføringen av pakkereisen og NHA ikke har avhjulpet mangelen eller tilbudt alternative tjenester, kan kunden heve avtalen og kreve tilbake verdien av reisetjenestene som ikke er levert.

Hever kunden avtalen etter denne bestemmelse, har han krav på vederlagsfri transport tilbake til avreisestedet eller annet sted reisen skulle blitt avsluttet på, dersom pakkereisen inneholder transportelement. Reglene i punkt 6.2., 3. ledd gjelder på samme måte.

e) Erstatning:

Er pakkereisen mangelfull og dette fører til at kunden lider tap, kan kunden kreve erstatning av NHA.

NHAs erstatningsplikt etter det foran­stående faller bort dersom NHA kan godtgjøre at mangelen skyldes uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter. Retten til erstatning gjelder heller ikke dersom mangelen skyldes en tredjeperson som ikke er knyttet til leveringen av reisetjenestene som inngår i avtalen, og mangelen ikke kunne forutsees eller unngås.

Der transportrettslig lovgivning begrenser omfanget av eller vilkårene for erstatning fra en transportør, gjelder de samme begrensningene for NHA.

§ 8.3 Erstatningsbegrensninger

Der NHAs erstatningsansvar ikke allerede er begrenset etter annen transportrettslig lovgivning, kan NHA begrense erstatningen i pakkereiseavtalen, men ikke til mindre enn tre ganger pakkereisens samlede pris.

Begrensningen gjelder ikke ved personskade eller skade forårsaket forsettlig eller uaktsomt av NHA.

§ 8.4 Forholdet til annen transportrettslig lovgivning

Kundens rett til prisavslag eller erstatning begrenser ikke kundens rettigheter etter annen transportrettslig lovgivning. Prisavslag og erstatning etter pakkereiseloven og erstatning etter annen transportrettslig lovgivning skal gå til fradrag i hverandre, slik at kunden ikke gis for høy kompensasjon.

Kunden kan rette sitt krav på prisavslag eller erstatning til NHA av pakkereisen. Eventuelle krav mot transportøren (f.eks. flyselskapet) etter annen transportrettslig lovgivning (herunder standardkompensasjon etter EU-forordningen om flypassasjerers rettigheter) må rettes mot transportøren.

Uansett om NHA er erstatningspliktig i.h.t. det ovenstående, plikter den reisende å begrense tapet så godt han kan. Erstatning kan ikke kreves for tap eller skade som skyldes den reisendes egen forsømmelse eller forhold.

Forholdet til EU-forordning 2004-261 (Forsinkelser, kanselleringer og overbookinger)

Bestemmelsene finnes på denne adressen: https://lovdata.no/static/SF/pdf/32004r0261.pdf 

Ved forsinkelser, kanselleringer og/eller overbooking gjelder de regler som følger av EUs nevnte forordning.

Eventuelle krav etter denne forordningen må rettes mot transportøren.

Der EU-forordningen gir passasjeren rett til å heve transportavtalen, gjelder dette ikke for den øvrige delen av pakkereisen med mindre mangelen er av slik art at betingelsene for å heve kjøpet av pakkereisen er til stede, jf. pkt. 8. Mindre forsinkelser gir vanligvis ikke rett til heving av kjøpet av pakkereisen. Om passasjeren velger å avbryte/heve kjøpet av reisen etter bestemmelsene i EU-forordningen, men betingelsene for å heve kjøpet av pakkereisen etter pakkereiseloven ikke er til stede, skal kunden kun ha refundert den delen av kjøpesummen som relaterer seg til transporten. NHA plikter å gjøre kunden oppmerksom på at full refusjon av pakkereiseprisen da ikke vil skje.

§ 8.5 Følgende forhold ansees normalt ikke som mangel ved pakkereisen etter bestemmelsene i pkt 8:

a) Avvik fra forventninger kunden har hatt og som ikke er skapt av NHA, som f.eks. annen byggestandard på destinasjonen eller andre destinasjonsbetingede forhold, dersom forholdene kunden klager på, må ansees å være “vanlige” på destinasjonen.

b) Unormale vær- og andre naturgitte forhold NHA ikke hadde eller burde ha kjennskap til.

c) Forhold den reisende må regne med kan oppstå fra tid til annen, og som ligger utenfor NHAs kontroll eller som ikke avviker fra hva som anses forutsatt i avtalen. Skifte av bosted pga overbooking, skal ikke betraktes som “påregnelige avvik”.

d) Forsinkelser under transport eller endrede avgangstider/adkomsttider, når oppholdet på reisemålet ikke forkortes med mer enn maksimalt 6 timer for reiser med varighet under 5 døgn, eller 8 timer for reiser med varighet mellom 5 og 8 døgn, eller maksimalt 12 timer for reiser med varighet over 8 døgn. Om forsinkelsen/endringen i avgangs/ ankomsttider skyldes tiltak fra luftfartsmyndigheter, eksepsjonelle værforhold, trengsel i luftrommet eller andre, lignende forhold NHA eller transportøren ikke kan ha innvirkning på, fordobles de foran angitte frister. At forholdet ikke betegnes som mangel etter denne bestemmelse hindrer ikke at kunden skal ha den assistanse og den eventuelle kompensasjon kunden er berettiget til etter nevnte EU-forordninger.

e) Avvik fra det avtalte som skyldes kundens eget forhold.

Ved reklamasjon skal den reisende gjøres oppmerksom på klageprosedyren, og at dersom kundens reklamasjon/krav ikke blir imøtekommet eller at partene ikke blir enige, kan saken bringes inn for Klagenemnda for Pakkereiser (Pakkereisenemnda) https://reiselivsforum.no/web/home/ eller annet tvisteløsningsorgan samt eventuelle klagegebyrer i denne forbindelse. Ved domstolsbehandling vedtas Oslo tingrett som verneting. Et hvert søksmål skal reguleres etter norsk rett.

EUs klageportal kan også brukes hvis kunden ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant hvis klager er forbruker bosatt i et annet EU/EØS-land. Klagen inngis her http://ec.europa.eu/odr