Vår policy - dette jobber vi mot

Vi forplikter oss til å minimere alle negative effekter på det naturlige og sosiale miljøet, øke økonomisk velferd og skape bevissthet om bærekraft blant våre interessenter. Vi har et ansvar for å handle bærekraftig, og Norrøna Hvitserk Adventures bærekraftspolicy skisserer våre forpliktelser til praksis og standarder designet for å fremme miljøansvarlig drift. Vi forplikter oss til å:

 

 1. Ledelse

 • Involvere alle ansatte i vår bærekraftspolicy og handlingsplan for å sikre at ansatte er forpliktet til å følge og forbedre den.
 • Ha en bærekraftskoordinator som har gjennomført Travelifes grunnopplæring og eksamen, og har i oppgave å overvåke, rapportere og implementere bærekraftspolicyen og handlingsplanen.
 • Kontinuerlig gjennomgå våre bærekraftsmål og retningslinjer og forbedre og oppdatere deretter.
 • Gjennomføre en årlig grunnleggende vurdering av selskapets prestasjoner på bærekraftspraksis.
 • Sikre åpenhet i vårt arbeid med bærekraft gjennom rapportering og offentlig kommunikasjon.
 • Overholde nasjonal lovgivning.
 1. Intern sosial ledelse

 • Sørge for at ansatte har arbeidsfrihet og kontraktsoppsigelse med varsel og uten straff
 • Inkludere følgende i arbeidskontrakten: arbeidsvilkår i samsvar med nasjonal arbeidslovgivning, en stillingsbeskrivelse, lønnssats lik eller over minstelønn.
 • Kompensere overtidstimer etter avtale.
 • Gi ansatte betalt ferie og sykefravær.
 • Gi like muligheter i rekruttering, ansettelsesvilkår og tilgang til opplæring og ledende stillinger for hver kandidat og ikke diskriminere basert på kjønn, rase, alder, funksjonshemming, etnisitet, religiøs tro eller seksuell legning.
 • Tillate ansatte medlemskap i fagforeninger, kollektive arbeidsforhandlinger og representasjon av medlemmer av fagforeninger.
 • Lære opp personell i førstehjelp
 • Forby barnearbeid.
 • Regelmessig måling av ansattes tilfredshet og klager på jobben og iverksetting av forbedringstiltak.
 • Tilby ansatte mulighet til å tilegne seg erfaring i jobben, og gi karrieremuligheter i selskapet.
 1. Kontordrift

3.1 Forbruk

 • Alltid vurdere forbruk opp mot de 5 R-ene: Reject (trenger jeg virkelig dette?), Reduce (må jeg bruke så mye? Kan jeg bruke noe annet i stedet?), Reuse (kan jeg bruke dette flere ganger?), Repurpose (når jeg er ferdig med dette, finnes det en annen bruk for det enn det opprinnelige formålet?), Recycle (kan jeg sende dette materialet tilbake for å bli behandlet til et tidligere stadium av livssyklusen?)
 • Skriv ut på miljøvennlig papir.
 • Favorisere bærekraftige kjøp og bruk av bærekraftige varer og tjenester der det er mulig.
 • Velge lavenergiapparater ved kjøp av varer, gitt kostnads- og kvalitetshensyn.

3.2 Avfallshåndtering

 • Jobbe for å finne løsninger og forbedre intern avfallshåndtering.
 • Overholde nasjonal lovgivning angående avfallshåndtering.
 • Implementere metoder for avfallsreduksjon.

3.3 Energibruk

 • Sette alle kontorenheter i strømsparingsmodus når de ikke er i bruk.
 • Overvåke og finne løsninger for å redusere energi- og vannforbruket.
 • Slå av lys og utstyr når det ikke er i bruk.
 1. Reiser

 • Vurdere og prioritere mer bærekraftige alternativer i valg av transportalternativer for turer og utflukter, hensyntatt kostnader og  praktiske hensyn.
 • Jobbe med å utvikle turer med minst mulig klimaavtrykk
 • Ha oversikt over eventuelle miljø- eller kultursensitive utflukter og aktiviteter i turprogrammene våre.
 • Gi besøkende råd om anbefalt adferd under utflukter og aktiviteter med fokus på respekt for kultur, natur og nærmiljø.
 • Velge utflukter og aktiviteter som ikke skader mennesker, dyr, planter eller naturressurser som vann og energi, eller som er sosialt og kulturelt uakseptable.
 • Ikke tilby noen turer der dyrelivet holdes i fangenskap, bortsett fra aktiviteter som er tilstrekkelig regulert i samsvar med lokal, nasjonal og internasjonal lov.
 • Ikke samarbeide med selskaper som høster, konsumerer, viser frem, selger eller handler med dyrearter, med mindre det er en del av en regulert aktivitet som sikrer at dette er bærekraftig og i samsvar med lokal, nasjonal og internasjonal lov.
 • Tilby utflukter og aktiviteter som direkte involverer og støtter lokalsamfunn ved å kjøpe tjenester, varer, håndverk og lokale produksjonsmetoder (mat), eller ved å besøke sosiale prosjekter.
 • Tilby utflukter og aktiviteter som støtter lokalmiljøet og det biologiske mangfoldet, for eksempel besøk i verneområder eller miljøvernprosjekter.
 1. Arbeid med leverandører

 • Motivere og oppmuntre leverandører til å drive sin bedrift så bærekraftig som mulig, ved for eksempel å jobbe for å oppnå relevante sertifiseringer
 • Velge leverandører som støtter lokalsamfunnet.
 • Oppmuntre leverandører til å følge beste praksis for ansvarlig turisme.
 • Inkludere standard bærekraftsklausuler i alle kontrakter med leverandører som fokuserer på barnearbeid, anti-korrupsjon og bestikkelser, avfallshåndtering og beskyttelse av biologisk mangfold.
 • Jobbe med overnattingssteder og restauranter som innehar elementer av kunst, arkitektur eller lokal kulturarv; respektere lokalsamfunnets immaterielle rettigheter.
 • Sikre at barns rettigheter blir respektert og beskyttet, og ha en nulltoleransepolitikk for seksuell utnyttelse av barn i hele leverandørkjeden.
 • Avslutt samarbeidet med overnattingssteder og leverandører dersom det finnes klare bevis på at de setter integriteten til grunnleggende tjenester som mat, vann, energi, helsetjenester eller land i fare for nærliggende virksomheter.
 1. Turledere, lokale representanter og guider

 • Kreve at alle ansatte har et formelt ansettelsesforhold  og fullt ut forstår vilkårene og betingelsene.
 • Velge å samarbeide med lokale guider, lokale representanter, sjåfører, kokker og lokalt ansatte der det er mulig, der de er like dyktige og gir nødvendig opplæring.
 • Betale turoperatører, lokale representanter, guider, portører og lokalt ansatte leid av oss en levelønn som er lik eller over den lovlige minimumsstandarden eller relevant industristandard.
 • Sørge for at våre reiseledere, verter og andre innleide ansatte er kvalifisert og regelmessig trent.
 • Sikre at våre lokale ansatte er informert om relevante aspekter av vår bærekraftspolicy og overholder den.
 • Gi en spesifikk modul for bærekraftig reiseliv i opplæringsprogrammet for våre reiseledere, som vil dekke hovedaspektene ved ansvarlig turisme, og forventninger til deres rolle. Relevante bærekraftsaspekter for hver destinasjon skal være beskrevet i guidehåndboka for hver tur.
 • La våre turledere, lokale representanter og guider informere kundene om relevante bærekraftspørsmål på destinasjonen (f.eks. beskyttelse av flora, fauna og kulturarv, bruk av ressurser), sosiale normer og verdier (f.eks. tips, kleskode, og fotografi) og menneskerettigheter (f.eks. seksuell utnyttelse).
 1. Destinasjoner

 • Vurdere bærekraftsaspekter i prosessen med å velge nye destinasjoner og eventuelt tilby alternative destinasjoner utenfor allfarvei.
 • Ikke velge destinasjoner hvor turisme fører til negative lokale strukturelle effekter, (med mindre selskapets engasjement gir klare moteffekter).
 • Vurdere å velge nye destinasjoner som er tilgjengelige gjennom mer bærekraftige transportmidler.
 • Støtte initiativ som forbedrer forholdet mellom overnatting og lokale produsenter.
 • Påvirke og støtte lokale myndigheter (der det er mulig, sammen med andre reiselivsbedrifter og interessenter) i arbeid med bærekraft, destinasjonsplanlegging og -forvaltning, naturressursbruk og sosiokulturelle spørsmål.
 • Støtte bevaring av biologisk mangfold, inkludert beskyttede områder og områder med høyt biologisk mangfold, gjennom økonomisk bidrag, politisk støtte og integrering i produkttilbud.
 • Ikke fremme suvenirer som inneholder truede arter av flora og fauna.
 1. Relasjoner med deltakere

 • Sørge for at deltakernes personvern ikke krenkes.
 • Overholde relevante standarder og frivillige etiske retningslinjer i markedsførings- og reklamebudskap, og ikke love mer enn det som leveres.
 • Gi klar, fullstendig og nøyaktig produkt- og prisinformasjon om selskapet og dets produkter og tjenester, inkludert bærekraft.
 • Informere deltakere om miljøpåvirkningen av ulike transportalternativer for å nå destinasjonen, og tilby bærekraftige alternativer der det er tilgjengelig.
 • Informere påmeldte og potensielle deltakere tydelig om forpliktelser og handlinger knyttet til bærekraft.
 • Gi informasjon til deltakere om naturmiljøet, lokal kultur og kulturarv på reisemålet.
 • Informere deltakere om viktige bærekraftsaspekter og problemstillinger på reisemålet og motta anbefalinger om hvordan de kan bidra positivt.
 • Alltid ha en kontaktperson og telefonnummer tilgjengelig for nødstilfeller.
 • Lære opp personellet og gi tilgjengelige instruksjoner om hvordan de skal opptre i nødssituasjoner.
 • Gi deltakerne dokumenterte retningslinjer og/eller oppførselskoder for sensitive utflukter og aktiviteter, for å minimere uønskede besøkende og maksimere tilfredsheten.
 • Informere deltakere om gjeldende lovgivning om kjøp, salg, import og eksport av historiske eller religiøse gjenstander og gjenstander som inneholder materiale av truet flora og/eller fauna på destinasjonen.
 • Motivere deltakere til å bruke lokale restauranter og butikker.
 • Informere deltakere om bærekraftige transportmuligheter på destinasjoner, når det er mulig.
 • Systematisk måle kundetilfredshet og vurdere resultatene for tjeneste- og produktforbedringer.
 • Ha klare prosedyrer for kundeklager.